Εντοπισμός της ατράκτου πριν τη μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Τα ωάρια μετά την ωορηξία βρίσκονται στο στάδιο της μετάφασης II (M II ), στάδιο στο οποίο μία πυκνή σειρά ινιδίων και μικροσωληνίσκων διαμορφώνουν την μειωτική άτρακτο. Η άτρακτος είναι σημαντική για τη διάταξη των χρωμοσωμάτων στο μέσω του κινητοχώρου και τον ακριβή διαχωρισμό τους κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των εμβρύων. Ανωμαλίες στη δομή της ατράκτου μπορεί να σχετίζεται με αποτυχημένη ή/και ανώμαλη γονιμοποίηση, θάνατο του εμβρύου, αυθόρμητη αποβολή και τέλος κληρονομούμενες ασθένεες. Η αρχιτεκτονική της ατράκτου και η δυναμική του δικτύου των ινιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που υφίστανται τα ωάρια και τα έμβρυα in vitro. Η άτρακτος είναι ένας πολύ εύθραυστος και ευαίσθητος μηχανισμός, και σε πρακτικό επίπεδο οι τεχνικές ορατότητας αυτής, μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικές στη μείωση των βλαβών στα ωάρια κατά τη διάρκεια της μικρογονιμοποίησης. Μελέτες έχουν δείξει ότι η απουσία ή η καταστροφή της ατράκτου σε ωάρια που βρίσκονται στο στάδιο Μ II, μειώνει σημαντικά το ποσοστό γονιμοποίησης και την αναπτυξιακή δυνατότητα των παραγώμενων εμβρύων. Κατά συνέπεια η παρουσία ή απουσία της ατράκτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης βιωσημότητας και φυσιολογικής ανάπτυξης των εμβρύων.

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today